Baile Átha Cliath - 4 Feabhra 2015

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Scriostar TTIP agus CETA anois!
Oifigí Pharlaimint na hEorpa
Sraid Theach Laighean, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 4 Feabhra 2015, 1.00 p.m.

Gabhaimid buíochas leosan go léir a thacaigh lenár n-agóid i gcoinne na Comhpháirtíochta Trádála agus Infheistíochta Trasatlantaí (TTIP), agus go hairithe le Joan Collins TD, Seán Crowe TD, Clare Daly TD, Seamus Healy TD, Paul Murphy TD, an Seanadóir David Norris, Thomas Pringle TD, Peadar Tóibín TD, Mick Wallace TD, Eamon Devoy, rúnaí ginearálta TEEU, agus lenár gcairde i gComhlámh.

Tá cóip den phreasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Cuirtear stop leis an TTIP!

An Dr Paul O'Connell ag labhairt ar an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP).


Cuirtear stop leis an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach!

Míníonn paimfléad nua ó Ghluaiseacht an Phobail conas a dhéanfadh conradh trádála agus infheistíochta idir an AE agus SAM dochar don daonlathas, do chearta an lucht oibre, do chaighdeáin shóisialta, do chosaint na timpeallachta, do shábháilteacht an bhia, do rialú na gceimiceán nimhneach, don phríobháideachas digiteach, agus conas a scriosfadh sé geilleagar na dtíortha neamhfhorbartha.

Tá cóip (356 KB) den phaimfléad i bhfoirm PDF le fáil anseo.


Lucht an ardáin ag seoladh an phaimfléid

Seoaldh an paimfléad ag preasagallamh i mBaile Átha Cliath, an 5 Meán Fómhair. Tá achoimre ar a ndúirt na cainteoirí éagsúla ag an seoladh le fáil sa phreasráiteas anseo.

D'éisigh Gluaiseacht an Phobail bileog ina bhfuil scrúdú déanta ar an dochar a dhéanfadh an conradh don fhostaíocht. Is féidir cóip den bhileog a bhailiú anseo.


Bratach nua-dheartha don Aontas Eorpach


Bratach na déine san Eoraip.

Tá leagan úr de bhratach an Aontais Eorpaigh deartha ag Barbara Glynn, ealaíontóir Gaillimheach, mar shiombail den déine shíoraí atá á cur i bhfeidhm.


An bhratach úr ar foluain.


Léacht le Andy Storey


Andy Storey ag labhairt ar Lá na hEorpa i mbliana.

Tá téacs an léachta a thug Andy Storey ar Lá ha hEorpa, léacht dar teideal 'Croinic géarchéime a tuaradh: eacnamaíocht pholaitiúil thogra na hEorpa', le fáil anseo.


Ní féidir linn íoc is ní íocfaimid – diúltaímis do na fiacha!

Tá na fiacha chomh mór sin nach féidir iad a ghlanadh. Meastar gur timpeall €120 billiún atá orainn agus is ag méadú atá sé. Faoin mbliain 2013 beidh orainn €8.5 billiún a íoc agus is ag méadú a bheidh sé. Ní feidir linn na rátaí fáis a bhaint amach – ráta faoi bhun 1% atá á thuar ag an mBanc Ceannais - chun fanacht mar atáimid, gan trácht in aon chor ar an 'iasacht éigeantach' a ghlanadh. Cothóidh na fiacha iad féin. Chun na gálaí a íoc caithfimid breis airgid a fháil ar iasacht. Méadóidh na fiacha gan stad agus beidh orainn loiceadh sa deireadh.

Ba chóir dúinn aithris a dhéanamh ar David Begg ón ICTU, a dúirt ag an agóid i mBíC i mí na Samhna seo caite: 'Ní féidir linn íoc is ní íocfaimid!' Caithfimid reifreann a fháil mar gheall ar na fiacha seo a bronnadh ar an bpobal. Caithfimid loiceadh orthu 100% – má dhiúltaímid do na fiacha seo nach mbaineann linn is féidir an tír a chur ar a boinn arís.

Is iad na forbróirí, na hamhantraithe agus na hinstitiúidí airgeadais a chuaigh i bhfiacha, fiacha a chuir a gcairde sa rialtas ar an bpobal i gcoitinne. Ní fiacha stáit iad seo: fiacha príobháideacha daoine aonair agus institiúidí is ea iad a ghlac an stát ar láimh. Fágaimis fúthu é na fiacha a ghlanadh más mian leo. Ní féidir linn íoc is ní íocfaimid!


Clár Oibre an Phobail

  • Diúltú do na fiacha.
  • Ceannas náisiúnta ar acmhainní nádúrtha.
  • Cur in éadan pholasaithe iomaíochta/príobháidithe an AE.
  • Cosaint neodracht agus fhlaitheas na hÉireann.
  • Athghabháil cumhachta ón mBruiséil.

Declan Bree, Catherine Connolly, Cieran Perry agus Thomas Pringle.

Den cheathrar iarrthóirí san olltoghchán a thacaigh le Clár Oibre an Phobail, toghadh Thomas Pringle i nDún na nGall Thiar Theas tar éis dó 5,845 vóta a fháil sa chéad chomhaireamh. Fuair Catherine Connolly 4,787 vóta sa chéad chomhaireamh i nGaillimh Thiar agus chaill sí suíochán de cheal 17 vóta. Fuair Cieran Perry agus Declan Bree 1,394 agus 2,284 vóta i mBaile ítha Cliath Láir agus i Sligeach-Liatroim Thuaidh faoi seach.


Amhras curtha i bpolaisí nua iascaireachta

D'eisigh ROSA, scátheagras iascaireachta idirnáisiúnta, preasráiteas an 10 Nollaig a d'fháiltigh roimh admháil an Choimisinéara Damanaki go bhfuil an mionbhainistiú lárnaithe ón mbarr aníos a dhéanann an tAontas Eorpach ar an iascaireacht tar éis cliseadh ó thaobh mharthanacht na n-iasc agus an chomhshaoil, ach cuireadh amhras sa tuairim go slánódh cur chuige réigiúnach tionscal atá á scriosadh go tiubh ag an gComhbheartas Iascaireachta atá ann faoi láthair.

Tá preasráiteas ROSA le léamh anseo.Arna dhéanamh sa Bhruiséil ...

... arna phacáistiú in Éirinn!


Cá bhfuil poist Liospóin anois?


Paráid na bpostaer ag fágáil Theach Laighean.

D'eagraigh Gluaiseacht an Phobail paráid postaer trí lár chathair Átha Cliath, Dé Sathairn an 12ú Meitheamh, dhá bhliain go díreach tar éis an reifrinn inar dhiúltaigh votóirí na hÉireann do Chonradh Liospóin. Agus posteair mhímhacánta reifrinn a gheall go gcruthófaí poist da nglacfaí le Conradh Liospóin á n-iompar acu, dhírigh baill na Gluaiseachta aird an phobail ar cheist atá á cur ag mórán daoine: 'cá bhfuil poist Liospóin anois?' Fágadh litir inar cáineadh polasaithe na bpríomhpháirtithe ag Teach Laighean don Chomhaontas Glas, agus ag oifigí na bpáirtithe eile.


D'fhág Patricia McKenna litir ag oifig an Lucht Oibre.


Bhí bruscar stairiúil le feiceáil in íoslach an Lucht Oibre.


D'fhag Mary Crotty litir ag oifig Fhine Gael.


D'fhág Kevin McCorry litir ag oifig Fhianna Fáil.

Tá téacs na litreach a chuireamar chuig na polaiteoirí le léamh anseo.


Agóid faoin mbuiséad - 9 Nollaig 2009


Baill den Ghluaiseacht ag déanamh agóide i gcoinne an bhuiséid.

Rinne Gluaiseacht an Phobail agóid os comhair Theach Laighean agus oifigí an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile Átha Cliath Dé Céadaoin an 9 Nollaig. Ag labhairt di os comhair Theach Laighean, dúirt cathaoirleach na Gluaiseachta, Patricia McKenna, go raibh muintir na hÉireann 'ag íoc go daor as toisc go bhfuil cumhacht cheannasach agus tionchar caillte acu ar gheilleagar a dtíre féin'. Tá preasráiteas a eisíodh le léamh anseo.


'Is é Frankfurt is bunús leis sin uilig.'

'We no longer have our own money, or our own exchange rate or our own interest rate. In addition, our own Central Bank has no real independent control over banking regulation or monetary policy. That is all coming from Frankfurt.'
George Lee TD, Fine Gael, ag labhairt dó ag scoil samhraidh MacGill, na Gleannta, Co. Dhún na nGall, 21 Iúil 2009.


Gluaiseacht an Phobail ar na sráideanna in athuair

D'fhill Gluaiseacht an Phobail ar na sráideanna le haghaidh lá gíomhaíochta an ICTU, Dé hAoine an 6ú Samhain, agus iad ag iompar brat a raibh 'We want the Lisbon jobs NOW!' le léamh orthu.


Na Comhairleoirí Thomas Pringle (ar chlé) agus Declan Bree (ar dheis) ag an agóid i Sligeach.


Ag feitheamh le tús an léirsithe i nGaillimh; tá an Comhairleoir Seosamh Ó Cuaig ar chlé.


Baill ar an mórshiúl i mBaile Átha Cliath.

Gheall na dreamanna go léir, nach mór, a thacaigh le Conradh Liospóin postanna dúinn mar bhreab - is mithid dóibh na gealltanais a chomhlíonadh!


Iompar Intel 'drochbhéasach ar fad'

Dar le Patricia McKenna, cathaoirleach Ghluaiseacht an Phobail, léiríonn na fógraí scortha a thug Intel d'oibrithe gan aon mhoill i ndiaidh an reifrinn ar Chonradh Liospóin 'drochbhéasa as cuimse i leith oibrithe in Intel a chaith vótaí go lánmhuiníneach ar son Chonradh Liospóin Dé hAoine seo caite'. Tá an ráiteas iomlán le léamh anseo.


Conradh Liospóin agus an geilleagar

Pléitear an bhaint atá idir an ghéarchéim eacnamaíoch agus Conradh Liospóin i bpáipéar nua atá eisithe ag Gluaiseacht an Phobail - conradh is ea é a bhuanódh na polasaithe eacnamaíocha, airgeadais agus airgeadaíochta gan tairbhe ba chúis leis an ngéarchéim.

Tá cóiip den pháipéar le fáil anseo.


For sovereignty, democracy and social justice.